*%965ge9*%9p$5(*%965ge9*%9p$5j69)
  
   8s6's<-b[2pw9d[10
  
   8,qi'na3b[2di3gw1l>2dr9dx5e21 u3h&5ki'4 0 (lo3qa-#7:23)
  
  u3si2b[26-(3qi-d&5y2so-l>2dr9dx51 a1si3pw9d[1si3*6-k/'lv2e21 6-(3pw9d[1si3gw1e2cu'qz1e2q45q[14 u3si2d+-gw1,s:3be5>'ka5dw3qi-h$3e2si21 gw1su3h&3e2h]3(2,s:-e91 a1si3fw',pi31 a1si3c>1cu1b[2s:3h]-gz2e2l<9,d:21 sw5q%5pv9lx2qe5li34 *&1si3*u1*>-s<1mi9d('gw1si3s!3h[1e21 gw1e2k]2qz1si3:2i-q}5dz34 p/5q]1i-he3gw1di3s<1mi9so1*>31 i-v1ni-*$'si3be5qa-q!2gw1e2s6's<-q%5lz9l!31 k<561gw1q%5i-u3ka5c6-b69e2q\-&14 s<3*i'gw1di3,qa-l[2l>31 gw1e2lz2?1qu1hz-&34
  ho3gw1pw9d[1di'q\'li3k(-qi-d&5si3q%1*z2s!3e21 k[1lz2si36-(3gw1b$3tx-q>1q}5b/3de21 *6-h]2l[11 s<-l]3l]34 gw1*!-p/1s6-q\-di3s!3de'e2c:11 hi-b&3z1]1si3j69q+-cv'lv3e2,ti-1 *&1si3f4-f4-si3o-<-,ti-1 y3u3si2l[9ho3b[2tz24 dv3si3gw1p65su-s!-s6'1 k/'lv2tx-ho3gw1hx9s<9]2*]2s6'k['i-1 s6'k['b[2,qy-4 *65e2h/'l43si3t&-qe'gw1li1di'q%5q%1*z2e2*z-*v5l>2*6'hz21 *y5$3tx-q\'d[3hy5e2s:3h&-ho3de5*y9ko1e2lx24
  ho3gw1li3k(-pw9d[1e2si3lz2sz's!3e24 gw1ly9*$'*69e3j<9di3,:2d?21 *:3b$3s:3q<5h&-p&9ho3e2,da1qz5la54 *z2hz2pz3m3si3v1ni-4 *e-]2*]2si3(3gw1qa-qi3*u3su-so1,s:3e24 6-(3gw1s:361:11 s!3de'e2/-d41k&'dw3la51 gw1e2f61qe5y3sz2sz94 t4-q&5na1l>2na1,di-b694
  gw165dv3q\',ti-qe-1 h$2,kw'42lo3qz-lz9e2c['*451 ci't%'1 gw1be5[-l[1*u1e2d>'ny14 so1i1p/5q]1gw1du1dr9s<1mi91 gw1be5h]-gz2i-e2*i1i'1 *}9d('b[2(3dr9*u1l>2pw9d[14 alexvder-smellie-
  
  s6's<-b[2pw9d[1e2lx2u3h&51
  di3i-*:-(2q&5*!1q&5*&91
  s!3de'*61q:'e2d>3lz2j69j69de5qx-*&54
  
  di3o-%',qa-l[21 qa-qi3lz2h/2j69j69qo-da-ki'1
  ?1qu1s6'k[',ti-pe3e2,ty'tx'q%5*i1i'1
  b]1i'di-*!5di3,qa-ni5v-di'4
  
  qu1d+2s:3ko1lv3e2lx2u3h&5ki'1
  ?1$3z3qi2d[11 [-l[1h/-h!1*6-li11
  y3tx-p/-dr9 8*4'li34 0
  
  u3h&5ki'a56 s:3qe'ko1e2s!3de',qy1ji21
  s(-j42m3*>-s:3ko1g]26-1 *z2li11
  ?1,hw-,hw-hi1hi1*!-,si'my3q\-d>'i-4
  
  si31 s6's<-b[2pw9d[1e2lx2u3h&5ki'1
  s:3b[2bz2e2ci'l431 [5li1q>1e2['pi'1
  d69q\'b&9p?-dv9sz21 sz'li34 freda-hvbury-allen-