p$5ge9*%9si'
  
  “]2*]2e2s/3h&9”
  
   8nna3m3si3d('dz1b63ho3li11 *:3li1b[2q]2tx-pv3gw12 0 (!5hv3h&5<-#19:11)
  
  *69e2s!-s6'q[5*/-s:1s!3de'*i1i'e2lx21 i-so1du1dr9e2m(1*69hx3su31 b[2m3si3s!3de'e261*/14 *65e2*6-li1*:3q\'gy9ho3lv1b[2tz2e2q%1sy3q%5hi1l&91 6-(3s!3de'e2*i1i'si3s!3u3+'bx31 s!3,hw-hi11 s!3z2q+-e24 nna3si3lv1*]2j42e2s/3h&91 *]2j42e2s!-s6'1 s!3de'*:3$3*]2lz2(3lv1*$'su31 si3b[2*69*!1e2lv9*o1*i1$3d?24
  *69e2qz-lz9qe'c<-c<-t&'ko1e2lx2sy1f$-ho3pz2:1v1ni-q&13
  *69hx3su3b[2l/3si3jw3b[2q&-d[31 s<3*i'si3sv5dv'p/1s6-l>2,pi'bx11 *69e3l<2q\'di3lv1e2s6-,*:31 *:3,*y2*$'si3s!3de'e2*i1i'1 q\'be1l&1si3lv1e2li3z54 *e-q=1m3si3lv1qz9dw3e2z2q+-ma58
  “bv3hx3su3d|9d|9l>21 l&1si3be5ho3,ty's!3de'e2lx2d65li3z54 ”(l[2ma1#8:28),s:3,kw'm>31 y2so-di3s:3b$3h65si2so1q&1e2“gw1e2pe3so1ho3gw1e2p$-1 gw1q=1tx-b[2l<-ma58 ”(!5hv3h&5<-#18:11)
  lv1na3*]2j42sz-w9di3s!3de'e2*i1i'ni51 si3*!5s(1e21 sv5dv'*r5pv9lx2e2*$3l>2q&-qz5lv11 y3si3b[2q\'lv9tx-h%3h>3dr9lv11 *65e2k!5be5,*y2*$'s!3de'e2*!5h&54 ,haa5wh65all-sm65h
  
  gw1ky3d='1
  s!3de'*i1i'e2d!-s<-d=11
  b[2s<1mi9*%9l=31
  l&1si3q%5i-l>2,sa-l=24
  65ce'*6-s(11 b[2tx-h=21
  6-(3s!3de'*$'gw165sz-e2qe'$3q%5h&-*=-4
  
  gw1q=1$3t&-qe'65l42c]'e2t&'ko18
  q\'si2gw1$3*>-1 *e-l&1si3d('gw1u3px-*o31
  s(-j42gw1m3*>-g]26-ju2h[21
  gw1s!-s6'1 si3s!3de'de5q]'qo'4
  s!3de'si3s6's691 si3,ty'sr51
  ho3gw1]2*]2pz2v-e2v-hr54
  
  u3c/5j691 y3u3<-,y11
  u3hi1l&91 y3u3tx',ty'1
  *u11 gw1s6'j<3li16 nn+3hx3l&1si3,ty'4
  li1de5h/'l43li1e2,qy14
  g]1be5*>-,y11
  de3,*:3e2s/1s65be5,*y2,ti-ni5e2ka5,y24
   i-4 g-4 w-4