g[u3ge9ji3,sa-
  
   8di'h(3bu2h[v5k[1si0
  
   86-e2di'h(3bu2h[v5k[1si-4 6-ch:3di3k[u1lv3d!->-q:2y2h[2h[a-1 i-d('6-e2h[v3lv3d!-chh[a36-chh/5l>24 0 (si-f4-1033 1319)
  
  
  li1si3m3si3“di'h(3bu2h[v5k[1si”8
  qi-d&5d[u21 ma2h[v2b[2h[v5d[u3du2ki'8
  q=1u3,s:3h43ch>3e2che+2se'1
  q%5li1s[u1j<1s:3e265chhe'8
  si3m3si3ch[v2se'q>'q%5li1ch&5d('1
  dv-d&9de5k[u1ch4'1 s:3p\-(28
  [e3qi'd651 “di'h(3bu2h[v5k[1si”
  ch:3si3s!3de'leq9l!3e2k>-si14
  
  li1si3m3si3“di'h(3bu2h[v5k[1si”8
  tx',ty'q\'b[2,k[a',qi'1
  j<1s:3b[e3l[9ki'1
  p/5k[1k&'leq91 d+-b[e3ki11
  p/5d[v3s:3k[u1s!-pi-1
  [u-%'h621 ka-chh:1ba2pi'8
  [e3qi'd651 “di'h(3bu2h[v5k[1si-1 ”
  ,chy'si3y2s[u-be5l>2e2si24
  
  li1si3m3si3“di'h(3bu2h[v5tx-e+3”8
  qx-ch&5di3gv1che+21
  u3k>-si11 k!5b[2[v2se+24
  su3su3de5di3s<-he+-1
  chh/-chh/5fi3fi3chh[a5e2chh:11
  kx5b[u3u3le+2leq9l>2q:'8
  >'qi'd651 “di'h(3bu2h[v5k[1si”1
  d%-d+-dx3,da'e2chu1di3s6-,pi-
  
  li1si3m3si3“di'h(3bu2h[v5k[1si”8
  du1du1di3ch65si21
  te1h[e3i-qi2b?3le+2leq9l>2g[v24
  i-b[e3h[u3li1s65s<-g[v34
  ka-p[u3k>-si1db9chh/5ky3ch>31
  ,qy2di3q+-be+2ch!-l>21
  chi1u3di3“di'h(3bu2h[v5k[1si”e2[v5qx51
  che+'be+2s!3de'ch[v2le+2pa1x54
  
  b[9d65h[e-s< -ch6-k[1le+2si3ch[e'\3ch69qi-e2s[1si2chy5[e3ch!-m+2fa5k(-4 sdvsifer-